CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc