Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Cấp Tỉnh
Cấp huyện

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Sở Nội vụ