Đến tháng 8 Tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết
99.2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00 ngày 20/08/2022)