Đến tháng 12 Tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết
99.7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00 ngày 05/12/2021)