CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 GDVDT01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
2 GDVDTX01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
3 1.005090.000.00.00.H03 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
4 1.004438.000.00.00.H03 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
5 GDVDT02 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
6 GDVDTX02 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
7 GDVDT03 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
8 GDVDTX03 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
9 GDVDT04 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
10 GDVDTX04 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
11 GDVDT05 Giải thể trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
12 GDVDTX05 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
13 GDVDT06 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
14 GDVDT07 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
15 GDVDT08 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú. Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo