STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.15.H03-240221-3000 Thay đổi nội dung ĐKDN 0029614008 4700291337 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BK 91 21/02/2024 26/02/2024 Đang xử lý
2 000.00.15.H03-240221-3001 Đăng ký mới 0001028812 4700144780 CÔNG TY TNHH THUỶ HƯNG 91 21/02/2024 26/02/2024 Đã tiếp nhận