CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 23 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 KHDT06 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
2 KHDT07 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
3 KHDT08 Đăng ký khi hợp tác xã chia. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
4 KHDT09 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
5 KHDT10 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
6 KHDT11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
7 KHDT12 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
8 KHDT13 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
9 KHDT14 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
10 KHDT15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
11 KHDT16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
12 KHDT17 Đăng ký khi hợp tác xã tách. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
13 KHDT18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
14 KHDT19 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
15 KHDT03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư