CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 YT-03 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Cấp Quận/huyện Y tế
2 YT-01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. Cấp Quận/huyện Y tế
3 YTX01 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(cấp xã) Cấp Quận/huyện Y tế
4 YT-02 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. Cấp Quận/huyện Y tế
5 YTX02 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh(cấp xã) Cấp Quận/huyện Y tế
6 YTX03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng(cấp xã) Cấp Quận/huyện Y tế
7 YTX03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng(cấp xã) Cấp Quận/huyện Y tế
8 YTX03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng(cấp xã) Cấp Quận/huyện Y tế
9 YTX03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng(cấp xã) Cấp Quận/huyện Y tế